ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამა - ქალაქ ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  2017 წლის ბიუჯეტი

ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამა

1. ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ხანდაზმულ (100 წლის და უფრო მეტი ასაკის) პირს უფლება აქვს ისარგებლოს ერთჯერადი ფულადი დახმარებით.

2. დახმარების მისაღებად ბენეფიციარის / მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრის მიერ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოდგენილი უნდა იქნას:

ა) წერილობითი განცხადება;

ბ) ხანდაზმული პირის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასლი); გ) ხანდაზმული პირის დაბადების მოწმობა (ასლი);

დ) განმცხადებლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასლი) – თუ განმცხადებელი ხანდაზმული პირის ოჯახის სრულწლოვანი წევრია;

ე) საბანკო ანგარიშის მონაცემები.

3. თითოეულ ხანდაზმულ პირზე, დაბადების დღის აღსანიშნავად, ერთჯერადად გაიცემა 200 (ორასი) ლარი.

 

სრული ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ლინკზე: http://guria.ge/media/k2/attachments/dadgenileba-N-2-danarti.pdf

ადგილობრივი ბიუჯეტის პროგრამები

ცენტრალური ბიუჯეტის პროგრამები

ჩვენი აქტივობები

ყველა უფლება დაცულია © ოზურგეთის ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბი

დოკუმენტების ძებნა