>
ინფორმაცია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ერთეულების შესახებ - 2020 წლის 25 მაისის მდგომარეობით
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
2020 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის პრიორიტეტები - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
Slider

იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა - ქალაქ ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  2017 წლის ბიუჯეტი

მომხმარებლის რეიტინგი

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

იძულებით გადაადგილებულ  პირთა  დახმარების  პროგრამა ითვალისწინებს შემდეგ ქვეპროგრამებს:

1.1  ქალაქ  ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  ფაქტობრივად  მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული (სამაჩაბლოდან ან აფხაზეთიდან) ოჯახისათვის, კომუნალური გადასახადებისა და საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით, ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევას 200 (ორასი) ლარის ოდენობით;

1.2 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში აღრიცხვაზე მყოფი იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში, სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურების სახით, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფაქტობრივად მცხოვრები მისი ოჯახისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევას 250 (ორასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით;

1.3  ქალაქ  ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  ფაქტობრივად  მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირისათვის გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურების დაფინანსებას ან თანადაფინანსებას 300 (სამასი) ლარის ოდენობით, სამედიცინო დაწესებულებიდან (კლინიკიდან) წარმოდგენილი  ანგარიშფაქტურის საფუძველზე.

2. პროგრამით სარგებლობის მსურველმა მერიაში უნდა წარმოადგინოს:

2.1 კომუნალურ გადასახადებსა და საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების კუთხით დახმარების შემთხვევაში:

ა) წერილობითი განცხადება;

ბ) განმცხადებლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასლი);

გ) იძულებით გადაადგილებული პირის (დევნილის) დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასლი); დ) თანხის მიმღების საბანკო ანგარიშის მონაცემები.

2.2 სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურების შემთხვევაში:

ა) წერილობითი განცხადება;

ბ) განმცხადებლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასლი);

გ) იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების მოწმობა (ასლი);

დ)   გარდაცვლილი   იძულებით   გადაადგილებული   პირის   პირადობის   დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასლი);

ე)   გარდაცვლილი   იძულებით   გადაადგილებული   პირის   (დევნილის)   დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასლი);

ვ) თანხის მიმღების საბანკო ანგარიშის მონაცემები.

2.3     გადაუდებელი     სამედიცინო     მომსახურების     დაფინანსების     ან     თანადაფინანსების შემთხვევაში:

ა) წერილობითი განცხადება;

ბ) იძულებით გადაადგილებული პირის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასლი); გ) იძულებით გადაადგილებული პირის (დევნილის) დამადასტურებელი მოწმობა (ასლი);

დ) ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოდან ოჯახის სარეიტინგო ქულის შესახებ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

ე) სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ფორმა N IV-100/ა;

ვ) სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული მკურნალობის კალკულაცია (ანგარიშფაქტურა).

 

 

სრული ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ლინკზე: http://guria.ge/media/k2/attachments/dadgenileba-N-2-danarti.pdf

ადგილობრივი ბიუჯეტის პროგრამები

ცენტრალური ბიუჯეტის პროგრამები

ჩვენი აქტივობები

დოკუმენტების ძებნა