ქალაქ ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  2017 წლის სოციალური დახმარების  პროგრამები

ქალაქ ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  2017 წლის ბიუჯეტით  გათვალისწინებულია შემდეგი  სახის  ფულადი  სოციალური დახმარების  პროგრამები:

ა) მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დახმარების პროგრამა;

ბ) მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის მე-5 და მეტი შვილის დაბადებისათვის ფინანსური დახმარება;

გ) იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა; დ) ვეტერანთა დახმარების პროგრამა;

ე) ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა; ვ) ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამა;

ზ) უსინათლო პირთა  ერთჯერადი დახმარების პროგრამა;

თ) დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარების პროგრამა;

ი) თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარების პროგრამა;

კ) მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარების პროგრამა;

ლ) კომუნალური სუბსიდირება;

მ)  “C”  ჰეპატიტით  დაავადებულ  პირებში  მკურნალობის  ტაქტიკის  განსაზღვრისათვის  კვლევის დაფინანსება;

ნ) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების დახმარება ბინის ქირით უზრუნველყოფა;

ო) შეჭირვებულ მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარების პროგრამა;

პ) განსაკუთრებულ საჭიროების მქონე პირთა დახმარების პროგრამა;

ჟ) ერთჯერადი სოციალური (ფულადი დახმარება);

რ) გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებული როგრამა;

ს) საქველმოქმედო ასოციაცია „ გურია“;

ტ) მზრუნველობა მოკლებულთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა;

უ) სოციალურად დაუცველ ბავშვთა დღის ცენტრის“ მზის სხივი“პროგრამული  დაფინანსება;

ფ) ხანდაზმულთა სახლისთვის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფის პროგრამა.

 

სრული ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ლინკზე: http://guria.ge/media/k2/attachments/dadgenileba-N-2-danarti.pdf

ადგილობრივი ბიუჯეტის პროგრამები

ცენტრალური ბიუჯეტის პროგრამები

ჩვენი აქტივობები

ყველა უფლება დაცულია © ოზურგეთის ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბი

დოკუმენტების ძებნა