პენსიონერთა პროცენტული წილი რეგიონების მოსახლეობასთან მიმართებაში - „დაბერებული რეგიონები“
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
,,გურიის რეგიონში სამოქალაქო საზოგადოების ადგილობრივი ორგანიზაციებისა და სოციალური მუშაკების როლის გაძლიერება ოჯახების მხარდაჭერის მიზნით“
Slider

ქალაქ ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  2017 წლის სოციალური დახმარების  პროგრამები

ქალაქ ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  2017 წლის ბიუჯეტით  გათვალისწინებულია შემდეგი  სახის  ფულადი  სოციალური დახმარების  პროგრამები:

ა) მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დახმარების პროგრამა;

ბ) მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის მე-5 და მეტი შვილის დაბადებისათვის ფინანსური დახმარება;

გ) იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა; დ) ვეტერანთა დახმარების პროგრამა;

ე) ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა; ვ) ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამა;

ზ) უსინათლო პირთა  ერთჯერადი დახმარების პროგრამა;

თ) დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარების პროგრამა;

ი) თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარების პროგრამა;

კ) მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარების პროგრამა;

ლ) კომუნალური სუბსიდირება;

მ)  “C”  ჰეპატიტით  დაავადებულ  პირებში  მკურნალობის  ტაქტიკის  განსაზღვრისათვის  კვლევის დაფინანსება;

ნ) უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების დახმარება ბინის ქირით უზრუნველყოფა;

ო) შეჭირვებულ მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარების პროგრამა;

პ) განსაკუთრებულ საჭიროების მქონე პირთა დახმარების პროგრამა;

ჟ) ერთჯერადი სოციალური (ფულადი დახმარება);

რ) გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებული როგრამა;

ს) საქველმოქმედო ასოციაცია „ გურია“;

ტ) მზრუნველობა მოკლებულთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა;

უ) სოციალურად დაუცველ ბავშვთა დღის ცენტრის“ მზის სხივი“პროგრამული  დაფინანსება;

ფ) ხანდაზმულთა სახლისთვის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფის პროგრამა.

 

სრული ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ლინკზე: http://guria.ge/media/k2/attachments/dadgenileba-N-2-danarti.pdf

ადგილობრივი ბიუჯეტის პროგრამები

ცენტრალური ბიუჯეტის პროგრამები

ჩვენი აქტივობები

ყველა უფლება დაცულია © ოზურგეთის ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბი

დოკუმენტების ძებნა