მიგრაციული პროცესები მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებაზე, მის უსაფრთხოებასა და სტაბილურობაზე. დღეისათვის საქართველო მიგრანტების, როგორც წარმოშობის, ისე დანიშნულებისა და ტრანზიტის ქვეყანაა. აღნიშნული პროცესების სამართლებრივ ჩარჩოში მოქცევა და შესაბამისი ინსტიტუციური მექანიზმების განვითარება ქვეყნისთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტია.
ევროკავშირთან ინტეგრაციის პარალელურად, ლეგალური მიგრაციის შესაძლებლობების გაფართოებისა და ხელშეწყობისთვის ერთ-ერთი აუცილებელი პირობაა მოსახლეობის ჯეროვანი ინფორმირებულობა, როგორც ლეგალური მიგრაციის შესაძლებლობების, ასევე არალეგალურ მიგრაციასთან დაკავშირებული საფრთხეებისა და რისკების შესახებ.
მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის სამდივნოს მიერ შემუშავდა ლეგალური იმიგრაციის გზამკვლევი, რომლის მიზანია, ლეგალური იმიგრაციის შესაძლებლობების შესახებ პრაქტიკული და ადვილად გასაგები ენით დაწერილი ინფორმაცია მიაწოდოს პოტენციურ თუ უკვე არსებულ მიგრანტებს. 

კანონშემოქმედებით პროცესში საზოგადოების აქტიური ჩართულობის ერთ-ერთი ძირითადი შემაფერხებელი გარემოება მოქალაქეთა არაინფორმირებულობაა. ხელისუფლებამ ხელმისაწვდომი უნდა გახადოს საკანონმდებლო პროცესებთან დაკავშირებული ინფორმაცია, ხოლო კანონშემოქმედებითი პროცესი, პირველ რიგში, მოსახლეობის ინტერესებს უნდა ემსახურებოდეს.

ელექტრონული პეტიციების პორტალის შექმნის ვალდებულება საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციამ აიღო ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) საქართველოს მეორე სამოქმედო გეგმის მიხედვით, რომელიც საქართველოს მთავრობის 2014 წლის N557 დადგენილებით იქნა დამტკიცებული. ichange.gov.ge მოქალაქეთა ელექტრონული პეტიციების ოფიციალური სამთავრობო პლატფორმაა.

პეტიცია არის ნორმატიულ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის პროექტი, რომლის შეტანის უფლება აქვს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობის საერთო რაოდენობის არანაკლებ ერთი პროცენტის.

 

პეტიცია ადგილობრივ თვითმმართველობაში

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 2015 წლის 22 ივლისს შეტანილი ცვლილებების შემდეგ ითვალისწინებს ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის სხვადასხვა ფორმებს. მათ შორის, გამორჩეული ადგილი უკავია პეტიციას, რომელიც ადგილობრივი ხელისუფლების საქმიანობაში მოქალაქეთა ჩართულობის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს და ქმედით მექანიზმს წარმოადგენს.

ყველა უფლება დაცულია © ოზურგეთის ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბი

დოკუმენტების ძებნა