ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის სოციალური დახმარების პროგრამები

ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის სოციალური დახმარების პროგრამები 1.    მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება 2.    დღის ცენტრის თანადაფინანსება 3.    დედ-ამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა დახმარება 4.  

გაგრძელება

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დახმარების პროგრამა – 2019 წელი, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01 ) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოციალურ და ჯანდაცვის საკითხთა სამსახური. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 145 000 ლარი. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს, მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის

გაგრძელება

გამარჯვებული მაჟორიტარები ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ერთეულების მიხედვით

გამარჯვებული მაჟორიტარები ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ერთეულების მიხედვით  

გაგრძელება

2017 წელი – სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფინანსების და ინფრასტრუქტურული მონაცმები

2017 წელი – სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფინანსების და ინფრასტრუქტურული მონაცმები – ქალაქ ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტი

გაგრძელება

2017 წელი – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების მოსაკრებლის

2017 წელი – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების მოსაკრებლის განაკვეთების შემოღებისა და გადახდის  შესახებ

გაგრძელება

ჩანართი #1 – მუნიციპალიტეტების სკოლამდელი განათლების ხარჯების შედარება – 2017 წელი

  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია სკოლამდელი განათლების ხარჯების შესახებ. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია სკოლამდელი განათლების ხარჯების შესახებ. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია სკოლამდელი

გაგრძელება