იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა - ქალაქ ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  2017 წლის ბიუჯეტი

იძულებით გადაადგილებულ  პირთა  დახმარების  პროგრამა ითვალისწინებს შემდეგ ქვეპროგრამებს:

1.1  ქალაქ  ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  ფაქტობრივად  მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული (სამაჩაბლოდან ან აფხაზეთიდან) ოჯახისათვის, კომუნალური გადასახადებისა და საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით, ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევას 200 (ორასი) ლარის ოდენობით;

მრავალშვილიანი  ოჯახებისათვის  მე-5 და მეტი შვილის  დაბადებისათვის  „ახალშობილთა მატერიალური დახმარების პროგრამა - ქალაქ ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  2017 წლის ბიუჯეტი

მრავალშვილიანი  ოჯახებისათვის  მე-5 და მეტი შვილის  დაბადებისათვის  „ახალშობილთა მატერიალური დახმარების პროგრამის მიზანია:

1. მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის მე-5 და მეტი შვილის დაბადებისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 500 ლარის ოდენობით.

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დახმარების პროგრამა - ქალაქ ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  2017 წლის ბიუჯეტი

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დახმარების პროგრამის მიზანია:

1.     ქალაქ    ოზურგეთის    მუნიციპალიტეტის    ტერიტორიაზე    რეგისტრირებულ მრავალშვილიან ოჯახებს, რომლებსაც ჰყავთ ოთხი და   მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვები და რეგისტრირებულნი  არიან  „სოციალურად  დაუცველ  ოჯახების  მონაცემთა  ერთიან  ბაზაში“ სარეიტინგო ქულით  57 0001-დან 150 0001 - მდე მიიღებენ დახმარებას თითოეულ ბავშვზე  25 ლარის ოდენობით. მონაცემები ცვალებადია. ოთხშვილიან ოჯახს ერთ-ერთი შვილის 18 წლის ასაკის შესრულებისას ეხსნება დახმარება.

ქალაქ ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  2017 წლის სოციალური დახმარების  პროგრამები

ქალაქ ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  2017 წლის ბიუჯეტით  გათვალისწინებულია შემდეგი  სახის  ფულადი  სოციალური დახმარების  პროგრამები:

ა) მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დახმარების პროგრამა;

ბ) მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის მე-5 და მეტი შვილის დაბადებისათვის ფინანსური დახმარება;