ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების მოსაკრებლის განაკვეთების შემოღებისა და გადახდის  შესახებ

ქალაქ ოზურგეთის  ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებელი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება-ტრანსპორტირებისა და გაუვნებლობის მომსახურებისათვის და დამტკიცდეს შემდეგი განაკვეთები:

1. ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მოსახლისათვის მოსაკრებლის განაკვეთი განისაზღვროს ერთ სულზე 0.5 ლარით.

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფინანსების და ინფრასტრუქტურული მონაცმების შესახებ - ქალაქ ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  2017 წლის ბიუჯეტი

გთავაზობთ ინფორმაციას ქალაქ ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფინანსების და ინფრასტრუქტურული მონაცმების შესახებ 2017 წლის ბიუჯეტის შესაბამისად

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარების პროგრამა - ქალაქ ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  2017 წლის ბიუჯეტი

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარების პროგრამის მიზანია:

1. ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მცხოვრები ოჯახები, რომლებიც ირიცხება სოციალურად დაუცველ მონაცემთა ერთიან ბაზაში  ქულით  (0  -  დან     100 001-მდე)  დახმარება  და  მინიმალური  საცხოვრებელი  პირობების გაუმჯობესება.

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარების  პროგრამა - ქალაქ ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  2017 წლის ბიუჯეტი

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარების  პროგრამა

1. ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული თირკმლის უკმარისობით  დაავადებულ  პირებს,  რომლებიც  ჩართულნი  არიან  დიალიზის  სახელმწიფო პროგრამაში და ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში საჭიროებენ დიალიზის კურსის ჩატარებას, უფლება აქვთ ისარგებლონ ერთჯერადი ფულადი დახმარებით 200 (ორასი) ლარის ოდენობით, ხოლო პერიტონალურ შემთხვევაში, ტრანსპორტირების ხარჯის ანაზღაურების სახით, – ყოველთვიურად 100 (ასი) ლარის ოდენობის ფულადი დახმარებით.

დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარების პროგრამა - ქალაქ ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  2017 წლის ბიუჯეტი

დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

1.  ქალაქ  ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  მცხოვრებ  დედ-მამით  ობოლ,  18 წლამდე ასაკის ბავშვს უფლება აქვს, ისარგებლოს ერთჯერადი ფულადი დახმარებით.

უსინათლო პირთა ერთჯერადი დახმარების პროგრამა - ქალაქ ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  2017 წლის ბიუჯეტი

უსინათლო პირთა ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

1. ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უსინათლო, მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირს უფლება აქვს ისარგებლოს ერთჯერადი ფულადი დახმარებით.

ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამა - ქალაქ ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  2017 წლის ბიუჯეტი

ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამა

1. ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ხანდაზმულ (100 წლის და უფრო მეტი ასაკის) პირს უფლება აქვს ისარგებლოს ერთჯერადი ფულადი დახმარებით.

2. დახმარების მისაღებად ბენეფიციარის / მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრის მიერ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოდგენილი უნდა იქნას:

ვეტერანთა დახმარების პროგრამა - ქალაქ ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  2017 წლის ბიუჯეტი

ვეტერანთა დახმარების პროგრამის მიზანია:

1. ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სამამულო ომის ვეტერანებისათვის 1941-1945 წწ. 9  მაისს (ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი აღსანიშნავად) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 300 ლარის ოდენობით.